SUOMEN RAKENNUSTERVEYSPALVELUT

Telitie 1b, Joensuu

Valtakunnallinen palvelunumero 0201 55 66 10

Sisäilmamittaus

Tarkoituksena on selvittää sisäilman laatuun vaikuttavia tekijöitä. Huono sisäilma voi johtua esimerkiksi riittämättömästä ilmanvaihdosta tai fysikaalisista tekijöistä, kuten lämpötila sekä ilmankosteus. Lisäksi sisäilman laatuun vaikuttavia tekijöitä ovat mm. mikrobit, kaasut sekä muut mahdolliset epäpuhtaudet. Epäpuhtaudet voivat olla peräisin esimerkiksi kosteusvaurioituneista rakenteista, rakennuksen ilmanvaihdosta tai maaperästä.

Tutkimukset voidaan suorittaa usein eri menetelmin. Aluksi on suositeltavaa rajata, mitä lähdetään selvittämään, jotta voidaan valita soveltuvat tutkimusmenetelmät. Tutkimusta laajennetaan tai kohdennetaan saatujen lähtötietojen perusteella. Tutkimukset suoritetaan aistinvaraisesti, olosuhdemittauksin tai näytteenottomenetelmillä.

Tuloksien perusteella arvioidaan sisäilman laatuun vaikuttavat tekijät. Saatujen tuloksien sekä havaintojen pohjalta kirjoitetaan raportti, joka ohjaa tutkimusten jälkeisiä toimenpiteitä. Jatkotoimenpiteitä voivat olla sisäilman laatua parantavat korjaukset tai mahdolliset lisätutkimukset, mikäli epäpuhtauslähdettä ei pystytä toteamaan tulosten ja havaintojen perustella.

Tutkimusinsinööri
Kaisa Myller
RI

Jätä soittopyyntö

Ota yhteyttä Kaisaan

Kuntotutkimukset

Tarkoituksena on selvittää rakennuksen rakenteiden kuntoa ja toteutustapaa. Kuntotutkimukset antavat tietoa tutkittavien rakenteiden kunnosta sekä lähtötiedot mahdollisille korjauksille. Kuntotutkimus voi olla osa rakennuksen perushuoltoa tai korjausta edeltävää lähtötietojen keräämistä. Kuntotutkimuksia voivat olla esimerkiksi kosteus- ja lämpötekninen tai betonijulkisivun kuntotutkimus.

Tutkimukset aloitetaan aina tutustumalla kohteen olemassa oleviin dokumentteihin, kuten rakennusaikaisiin piirustuksiin sekä mahdollisesti aikaisemmin suoritettuihin selvityksiin. Rakenteiden toteutusta ja kuntoa arvioidaan kuntotutkimusmenetelmin, joita ovat mm. rakenneavaukset, rakenteiden olosuhdemittaukset sekä rakennusmateriaalinäytteet.

Tuloksien perusteella voidaan arvioida tutkitun kohteen kuntoa rakenneosittain. Tutkimuksista kirjoitetaan tutkimusselostus jossa annetaan periaatteelliset ratkaisut todettujen vaurioiden poistamiseen sekä uusien rakenteiden suunnitteluun.

Lue lisää