SUOMEN RAKENNUSTERVEYSPALVELUT

Toimimme koko Suomen alueella

Valtakunnallinen palvelunumero 0201 55 66 10

Asumisterveys

Asumisterveys käsittää asuntojen, julkisten tilojen sekä muiden oleskelutilojen terveydellisiä olosuhteita. Rakennusterveys sisältää asumisterveyden lisäksi rakennusten purku-, korjaus- ja uudisrakentamisen toimenpiteitä, jotka parantavat valmiin rakennuksen sekä rakennustyömaan turvallisuutta ja terveellisyyttä. Rakennusterveys käsittää myös ennakoivan riskienhallinnan suunnittelu- ja rakentamisvaiheessa jolla voidaan estää asuin- tai oleskelutilojen terveydelle haitalliset olosuhteet.

Sisäilman laatua voivat heikentää erilaiset tekijät:

  • fysikaaliset tekijät: sisälämpötilat, ilman kosteus tai kuivuus, liiallinen hiilidioksidin määrä, melu ja veto
  • biologiset tekijät: mikrobiepäpuhtaudet
  • kemialliset tekijät: VOC-yhdisteet, PAH-yhdisteet, tupakansavu ja radon
  • muut tekijät: mineraalikuidut

Nämä tekijät voivat aiheuttaa erilaisia haittakokemuksia ja joskus myös terveydellistä haittaa.

Mikäli epäillään asumisterveys -olosuhteiden olevan puutteelliset, tulisi ensisijaisesti ottaa yhteyttä kiinteistön omistajaan, jonka vastuulla on selvittää tilannetta ja korjata epäkohdat. Mikäli ongelma ei ratkea, kannattaa olla yhteydessä kunnan terveydensuojeluviranomaiseen, joka voi arvioida, onko tiloissa terveydensuojelulain mukainen terveyshaittaa aiheuttavaa olosuhde.

Jos terveyshaittaa aiheuttava olosuhde todetaan, kunnan terveydensuojeluviranomainen voi velvoittaa haitasta vastuussa olevan ryhtymään viipymättä tarvittaviin toimenpiteisiin haitan ja siihen johtaneiden tekijöiden selvittämiseksi, poistamiseksi tai rajoittamiseksi. Rakennusterveysasiantuntija voi suorittaa nämä terveydensuojeluviranomaisen velvoittamat lisäselvitykset. Lisäselvitysten tulosten perusteella voi haitasta vastuussa oleva aloittaa toimenpiteet haitan poistamiseksi tai rajoittamiseksi.

Asuin- ja oleskelutilojen terveellisyyttä voidaan edistää uudis- ja korjausrakentamisen toimenpiteillä, joita ovat mm. vähäpäästöiset materiaalivalinnat, rakentamisaikainen kosteuden- ja pölynhallinta, taloteknisten järjestelmien toiminnan varmistaminen käyttötilanteissa. Myös rakentamisen jälkeen rakennuksen käytön ja ylläpidon ohjaamisella voidaan parantaa valmiiden tilojen terveellisyyttä.

Ville Mielonen
Asiantuntija

Jätä soittopyyntö

Ota yhteyttä Villeen